Algemene Verkoopsvoorwaarden


1:Toepassingsgebied
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de onderneming AVD Aluvelgen Detailing volgens het Belgisch recht, gevestigd in 2070 Zwijndrecht, Lindenstraat 298, Belgié, BTW: BE0671.606.224, e-mail : parts@aluvelgen-avd.be, en de consument.
Deze voorwaarden zijn geldig voor België. De overeenkomst treedt in werking zodra wij u uw bestelling hebben bevestigd. Indien u uw annuleringsrecht niet inroept, bent u krachtens deze overeenkomst gehouden tot betaling. De verkoopovereenkomst wordt slechts ten uitvoer gebracht wanneer wij uw bestelling aanvaarden door de goederen te leveren of u in kennis te stellen van de levering.Door te klikken op de button ' bestelling met betalingsverplichting worden de artikelen uit uw winkelmand besteld. U ontvangt direct een bevestiging van deze bestelling via een geautomatiseerde e-mail. Met deze bevestiging via e-mail is de koopovereenkomst een feit.

1.1 Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan met AVD Aluvelgen Detailing.

2. Algemeen

2.1 Naast de hieronder beschreven Algemene Voorwaarden kan AVD Aluvelgen Detailing andere voorwaarden hanteren, specifiek op de soort transactie of aard van de bestelling/product. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven die van de Algemene Voorwaarden, tenzij anders bepaald.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op AVD Aluvelgen Detailing en iedereen die bij AVD Aluvelgen Detailing bestellingen plaatst.
2.3 AVD Aluvelgen Detailing behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden bij toekomstige bestellingen op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen.
2.4 Door het gebruik van de website van AVD Aluvelgen Detailing en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Gebruiker de Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten die vermeld staan op deze site.
2.5 De Algemene Voorwaarden die de Gebruiker hanteert zijn niet van toepassing.

3. Het aanbod

3.1 Het aanbod op de site bevat voldoende gedetailleerde informatie over de aard van de producten en/of de diensten. Elk aanbod bevat voldoende informatie voor de Gebruiker zodat voor laatstgenoemde duidelijk is wat zijn rechten en plichten zijn, verbonden aan
de aanvaarding van het aanbod. Vergissingen of fouten in de aanbieding binden de ondernemer niet. Ondanks de grote zorg waarmee de website is samengesteld, kan AVD Aluvelgen Detailing niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten en/of vergissingen die in de website zijn geslopen.

3.2 Artikel 3.1 betreft in het bijzonder:
- De prijs, uitgedrukt in Euro en incl Btw 21%, en eventuele andere toeslagen.
- Eventuele verzendkosten

4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst is geldig van zodra de Gebruiker de bestelling geplaatst heeft, en wordt bevestigd door een bestellingsbevestiging per email naar een door de Gebruiker opgegeven Emailadres.
4.2 De Gebruiker AVD Aluvelgen Detailing komen uitdrukkelijk overeen dat een overeenkomst, gemaakt door gebruik te maken van elektronische communicatievormen, geldig is, waarbij het ontbreken van een geschreven handtekening niets afdoet aan de verbindende kracht van de aanvaarding van het aanbod.

5. Herroepingsrecht

5.1 Na de aanvaarding van het aanbod, de aankoop van een product en/of de levering van een dienst, heeft de consument steeds de mogelijkheid om deze overeenkomst te verbreken zonder opgave van reden, binnen de veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat de Gebruiker het product heeft ontvangen en/of het moment waarop de dienst is aanvaard. Wanneer de laatste dag van deze termijn niet valt op een werkdag
geldt de eerstvolgende werkdag als laatste dag van de termijn.
5.2 Er geldt een uitzondering op Artikel 5.1, waardoor de Gebruiker niet langer beschikt over het recht om van de aankoop af te zien. Dit is het geval wanneer de van de goederen werden geopend en gebruikt, en/of wanneer deze zijn geïnstalleerd of geregistreerd.
5.3 Bij herroeping vallen de Gebruiker ten hoogste de kosten van de terugzending ten laste.
5.4 Bij herroeping wordt, indien de Gebruiker een bedrag heeft betaald, een terugbetaling zo spoedig mogelijk uitgevoerd, doch uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst door AVD Aluvelgen Detailing van het herroepingsverzoek of zo snel als mogelijk (doch uiterlijk na zeven (7) dagen na ontvangst van de teruggezonden goederen als dit de termijn van eerdergenoemde 14 dagen overschrijdt.
5.5 Indien u een bestelling wenst te herroepen kunt u dit formulier invullen.

Formulier: Annulatie en retour - webshop AVD Aluvelgen Detailing

6. Levering

6.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden, wij streven ernaar bestellingen binnen één (1) dag na ontvangst van betaling te versturen. Behoudens andere bepaling,
is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringstermijn werd afgesproken. Indien de Gebruiker zijn product niet
conform voorgaande voorwaarden ontvangt, heeft hij het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
6.2 Leveringen vinden plaats op het door de Gebruiker opgegeven verzendadres, dat is opgegeven bij de totstandkoming van de overeenkomst.
6.3 Zodra de te leveren producten op het aangegeven afleveradres (Artikel 6.2) werden afgeleverd, gaat het risico dat rust op de producten over op de Gebruiker. 
6.4 Indien het niet mogelijk is alle producten op eenzelfde tijdstip te leveren
(bijvoorbeeld wanneer een deel van de producten niet op voorraad is) dan kan AVD Aluvelgen Detailing beslissen de levering in meerdere keren uit te voeren.
6.5 Wanneer het product schade ondervindt bij het transport hiervan naar de Gebruiker, zijn de kosten voor herstelling, of het voorzien in een nieuw product voor de rekening
van AVD Aluvelgen Detailing.

7. Gebreken en klachten

7.1 Bij acceptatie van de levering van de producten dient de Gebruiker de producten nauwkeurig te inspecteren. Klachten van de Gebruiker m.b.t. de levering en die uiterlijk zichtbaar moeten zijn, dienen door de koper binnen de zeven (7) dagen na levering aan AVD Aluvelgen Detailing schriftelijk gemeld te worden.
7.2 Bij klachten heeft de klant altijd de mogelijkheid AVD Aluvelgen Detailing te contacteren, wij proberen u zo goed mogelijk te helpen. Klachten dienen duidelijk en gedetailleerd te worden beschreven en dienen ons via mail of schriftelijk te worden toegestuurd.

8. Garantie

8.1 Wij volgen de wettelijke bepalingen inzake garantie die in de Belgische wetgeving zijn vastgelegd.
8.2 Er wordt, bovenop de wettelijke bepalingen, geen garantie verleend in volgende gevallen:
- Indien slijtage van het product als normaal beschouwd kan worden.
- Indien er veranderingen aan het product zijn aangebracht, zoals herstellingen zonder toestemming van AVD Aluvelgen Detailing of de fabrikant van het product.
- Wanneer geen originele factuur kan worden voorgelegd, wanneer deze is gewijzigd of wanneer deze (gedeeltelijk) onleesbaar is gemaakt.
- Wanneer de gebreken ten gevolge zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
- Wanneer de gebreken ten gevolge zijn van beschadiging met opzet, grote onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
- Wanneer de gebreken ten gevolge zijn van gebruik met defecte toestellen van derden.